1. Binanızın bulunduğu Belediye’ye tapu ile müracaat ederek statik ve mimari projeler temin edilir.
2. Binanızın deprem risk raporu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış olan firmamıza başvuru yapılır. Başvuru için; talep formu ile tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir.
3. Riskli yapıların tespiti, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu işlemlerle ilgili olarak yapılacak teknik incelemeler konusunda firmamız Bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir.
4. Tespit sonunda hazırlanan raporun bir kopyası müracaat sahibine, bir kopyası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne üst yazı ile teslim edilir.
5. Rapor, ilgili teknik kriter ve mevzuata uygun olması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak Tapu Müdürlüğü’ne bildirilir. İlgili tapu müdürlüğünce, Bakanlık resmi yazısı kat maliklerine tebliğ edilir. Kat malikleri, tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile rapora itiraz edilebilir.
6. Tapu Müdürlüğü’nden gelen tebligat tarihinden itibaren 60 gün içinde Bina kat maliklerinin en az 2/3 çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanır
7. Hazırlanan protokol, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile sunulur.
8. Binanın yeniden yapımı veya güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşmalı bankalardan uygun faizli kredi imkanından veya Bakanlık’ın verdiği kira yardımından (en fazla 18 ay) faydalanılabilir.
9. Binanın yeniden yapımı veya güçlendirmesi için gerekli projeler hazırlanır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
10. Binanın yıkımı, yeniden yapımı veya güçlendirme işi için müteahhit firma/firmalar ile sözleşme imzalanır.
11. Son deprem yönetmeliğine uygun, güvenli binanızın yapımı tamamlanır ve kat mülkiyetli (iskanlı) tapularınıza kavuşursunuz.